آزمون ECL چیه؟

آزمون ECL یه آزمون سنجش دانش زبانیه که برای زبان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار میشه. معیار سنجش در تمام این زبان‌ها یکپارچه و یکسان است.