لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

ورود

وضعیت شما

مرحله فعالوضعیتتوضیحاتتاریخ
دریافت مدارک تحصیلی از متقاضی
ارسال مدارک به دارالترجمه
دریافت مدارک ترجمه شده از دارالترجمه
ارسال مدارک به کشور مقصد
اقدام برای اخذ پذیرش
دریافت پذیرش
تعیین وقت سفارت جهت مصاحبه
آماده سازی مدارک جهت ورود به سفارت
تایید مدارک توسط سفارت
صدور ویزا/ریجکت