لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

درآمد دانشجوی شاغل در آلمان + لینک مشاغل

زندگی دانشجویی در آلمان

دانشجویانی که در کنار تحصیل کار هم می کنند، نه تنها می توانند از درآمد خوبی برخوردار باشند، پس از تحصیل نیز تجربه کاری قابل توجهی به دست خواهند آورد. بنابراین، شغل برای یک دانشجو نه تنها فرصت خوبی برای بهبود وضعیت نقدی او در زمان حال است، بلکه گامی به سوی آینده حرفه ای […]